DEPOLAMA


Hayat?n?zda baz? sürpriz geli?meler mi oldu? E?yalar?n?z?n bir k?sm?n? ya da tamam?n? depolamak m? istiyorsunuz? Mahir Duman nakliyat firmam?zla ileti?ime ge?ip, profesyonel odalar?m?zda e?yalar?n?z? güvenli bir ?ekilde depolayabilirsiniz. Sizlere güven ve kalite bizim i?imiz diyebiliriz. Bunu g?stermek i?in ise e?yalar?n?z? depomuza kabul etmeden ?nce hem ta??nma s?ras?nda olabilecek kazalara kar?? sigorta poli?esi yaparak e?yalar?n?z? güvencemiz alt?na al?yoruz. Ayr?ca evinizde veya ofisinizde atmaya bir türlü k?yamad???n?z e?yalar?n?z varsa yada koyacak bir ortam ayarlayamad?ysan?z depolama hizmetlerimizden istedi?iniz zaman yararlanabilirsiniz. Depoya gitmesini istedi?iniz e?yalar? kartonlara ve gerekli malzemelere sararak konforlu odalar?m?zda sakl?yoruz.

Mahir Duman nakliyat olarak depolamak istedi?iniz e?yalar?n?z? uzun süre bekleyeceklerini dü?ünerek gerekli ambalajlama i?lerini yap?yoruz. Depolama sistemimize sonuna kadar güveniyor ve talep etti?iniz süre i?inde tüm e?yalar?n?z? güvenli bir ?ekilde sakl?yoruz. Depolama hizmetimizle her zaman sizin yan?n?zday?z. Depolama odalar?m?z geli?mi? statüde olup, gereken tüm konfor sa?lanmaktad?r. Ayr?ca bizim i?in mü?teri memnuniyeti ?nemli oldu?undan, depomuzda bulunan kamera sistemimizle e?yalar?n?z? istedi?iniz her an izleyebilirsiniz. Mahir Duman firmas?n?n her konuda yeterli düzeyde oldu?umuzu depolama hizmetlerimizle bir kez daha ortaya koyuyoruz. E?yalar?n?z nemlenmemesi ve tozlanmamas? i?in tüm tedbirleri ba?tan sa?l?yoruz. Nemlenerek ?ürümesi muhtemel olan e?yalar?n?z? uygun ortamlarda depolayarak i?inizin rahat olmas?n? istiyoruz. Ayr?ca e?yalar?n?z?n bulundu?u depomuz belirli aral?klarla temizlenmektedir.

Depolama olanaklar?m?z? tercih etmeden ?nce firmam?za gelerek ?nceden tüm her ?eyi inceleyebilir ve yerinde g?rebilirsiniz. Depolama ihtiyac?n?z olu?tu?unda Mahir Duman nakliyata her zaman güvenebilir ve e?yalar?n?z? güvence alt?na alabilirsiniz. Tecrübemize ve i?imizin kalitesine her zaman güveniyoruz. Depolamak istedi?iniz tüm e?yalar?n?z? gerekli incelemeleri yapt?ktan sonra odalar?m?zda güvenle sakl?yoruz. Biz sizlerin rahat?n?z? dü?ünmek i?in var?z. Depolama sistemimiz belirli kurallara g?re yap?lmaktad?r. Sizin de?erli e?yalar?n?z? art?k bir koruyoruz. K?sacas? art?k bizim de?erimiz olan e?yalar?n?z bizim kontrolümüz alt?ndad?r. Firmam?z?n alt?na att??? her imzadan bizler sorumluyuz. Bize emanet etti?iniz e?yalar?n?z art?k Mahir Duman nakliyat güvencesindedir. Onlar? tüm olumsuz ko?ullardan sakl?yoruz. K?sacas? e?yalar?n?z? bir yere terk etmeyip, g?zümüz kadar iyi bir ?ekilde bak?yoruz.

Mahir Duman nakliyat olarak tecrübeli kadromuzla tüm ta??mac?l?k sekt?rlerinde oldu?u gibi depolama hizmetlerimizde de kendine güvenen bu i?i ?ok iyi bilen tak?m arkada?lar?m?zla birlikte yap?yoruz. ?yi bir hizmet i?in mutlaka mahir Duman nakliyat firmas?n? se?in. Depolama hizmetlerimizde istemedi?iniz bir durum ya da ?nerebilece?iniz bir k?s?m oldu?unda bizimle irtibata ge?ip tüm dü?üncelerinizi bizimle payla?abilirsiniz. E?yalar?n?z?n durumu ve saklan??? hakk?nda bizlere bilgi vermeniz bu anlamda yeterli olacakt?r. Sizlerden gelen her iste?i zaman?nda de?erlendirerek sizlere en k?sa sürede cevap veriyoruz. Bizim i?in mutlu mü?teri her ?eyden ?nce gelir. E?yalar?n?z? en az sizin kadar titizlikle saklayabilmemiz i?in lütfen bizimle tan???n…


SERV?S H?ZMET PROSEDüRü


MD NAKL?YAT

E?er herhangi bir ta??ma ihtiyac?n?z varsa,
bize 24 saat ?a?r? i?in acil yard?m numaram?z.

05308836280